53-125 Wrocław, Aleja Kasztanowa 18/20 +48 71 342 34 40 kancelaria@om-c.pl

Doradztwo Podatkowe

Bieżące doradztwo podatkowe

Udzielamy porad podatkowych w sposób dogodny dla naszego Klienta

 • stały nadzór podatkowy w ramach ustalonego limitu godzin
 • przygotowanie opinii podatkowych
 • współpraca z biurami rachunkowymi w zakresie kontroli rozliczeń podatkowych Klientów
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidulanych

Przykładowy zakres przedmiotowy bieżącego doradztwa podatkowego:

 • zabezpieczenie przed ryzykiem podatkowym w podatku dochodowym od osób prawnych: cienka kapitalizacja, transakcje między przedsiębiorstwami powiązanymi, korzystne działania marketingowe, pozapłacowe formy wynagradzania pracowników itp.
 • wybór strategii prowadzenia amortyzacji księgowej oraz podatkowej
 • optymalizacja rozliczania strat podatkowych,
  rozliczanie dochodów transgranicznych osób fizycznych w kraju
 • korzystanie z korekt złych długów w podatkach dochodowych oraz VAT
 • optymalizacja rozwiązań podatkowych w podatku VAT
 • opodatkowanie VAT transakcji międzynarodowych
 • podatkowe aspekty finansowania inwestycji (pożyczka, kredyt, leasing)
 • planowanie podatkowe

Strategia rozwoju firmy

Uczestniczymy w planowaniu strategii inwestycyjnej w zakresie rozwiązań podatkowych przy:

 • wyborze formy prawnej prowadzonej działalności
 • przekształceniach, fuzjach, przejęciach, sprzedaży, likwidacji przedsiębiorstw
 • zakupie, sprzedaży, umorzeniu udziałów
 • przed rozpoczęciem inwestycji w nieruchomości
 • przy sprzedaży nieruchomości
 • tworzeniu struktur międzynarodowych.

Nierezydenci: rozwiązania w vat i podatkach dochodowych

Pomagamy osobom posiadającym siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą zaplanować działalność opodatkowaną w Polsce.

 • Zwrot VAT nierezydentom – wnioski VAT REFUND
 • Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju
 • Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, obsługa klientów magazynów typu HUB, centrów logistycznych
 • Występowanie jako przedstawiciel podatkowy w Polsce
 • System VAT MOSS (mały punkt kompleksowej usługi, Mini One Stop Shop)
 • Podatek płacony w kraju źródła (w Polsce)
 • Rozliczanie przychodów z najmu nieruchomości osiąganych przez nierezydentów w Polsce

Zewnętrzny Dyrektor Finansowy (CFO Outsourcing)

Nie każdy podmiot posiada w swoich strukturach stanowisko Dyrektora Finansowego. Bazując na osobistym doświadczeniu w zarządzaniu finansami podmiotów oferujemy usługę zewnętrznego CFO i kierujemy ją do małych i średnich podmiotów. W ramach usługi proponujemy:

 • Wsparcie właścicieli w zarządzaniu finansami, pionem księgowym i podatkami
 • Opracowanie budżetów i nadzór nad ich wykonaniem, wprowadzenie narzędzi kontrolingowych
 • Nadzór nad przepływami finansowymi, kontrola płynności finansowej
 • Nadzór nad obiegiem i weryfikacją dokumentów finansowych w przedsiębiorstwie
 • Występowanie w imieniu przedsiębiorcy przed instytucjami finansującymi (banki, leasingodawcy)
 • Ocena ryzyka i opłacalności procesów inwestycyjnych
 • Przygotowanie prognoz i analiz finansowych
 • Praca na zastępstwo (Interim CFO)

Analizy i opinie podatkowe

Polskie prawo podatkowe ulega ciągłym zmianom i to zarówno w zakresie stanowienia nowych przepisów jak i zmiany ich interpretacji. W celu ułatwienia stosowania prawa podatkowego przygotowujemy dla naszych Klientów opracowanie interesujących ich zagadnień w formie analiz i opinii podatkowych:

 • Kwerenda wydanych interpretacji indywidualnych, ogólnych oraz orzeczeń sądowych
  Ustalenie wiodącej linii orzeczniczej
 • Szacowanie ryzyka podatkowego opracowanego rozwiązania
 • Szacowanie oszczędności w opodatkowaniu po zastosowaniu proponowanego rozwiązania
 • Przeprowadzone przez nas analizy są często podstawą do uzyskania pozytywnej interpretacji indywidulanej.

Procesowe doradztwo podatkowe

Wspomagamy lub występujemy jako pełnomocnik podatnika w trakcie:

 • czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, skarbowych, postępowania podatkowego, prowadzonych przez organa podatkowe,
 • sporządzania zastrzeżeń, odwołań, skarg oraz innych pism przewidzianych w postępowaniach przed organami podatkowymi,
 • sporządzania skarg oraz występowania w imieniu Klienta przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz NSA,
 • przygotowanie treści wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy jest narzędziem pozwalającym na sprawdzenie, czy stosowane w przedsiębiorstwie rozwiązania nie stwarzają ryzyka podatkowego. Przeprowadzenie kontroli w przedsiębiorstwie kończy się raportem, który szczegółowo omawiamy z Klientem, wskazując na:

 • wykryte nieprawidłowości wraz z oceną skali ryzyka,
 • wskazanie rozwiązań prawidłowych albo ograniczających ryzyko,
 • ukierunkowanie na rozwiązania umożliwiające dokonanie oszczędności finansowych.

Oferujemy również stały Audyt podatkowy, którego przedmiotem jest systematyczny przegląd dokonywanych przez Klienta transakcji oraz zawieranych umów w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej.