53-125 Wrocław, Aleja Kasztanowa 18/20 +48 71 342 34 40 kancelaria@om-c.pl

Usługi Prawne

Spółki i prawo korporacyjne

Prowadzimy bieżącą obsługę spółek, w szczególności z kapitałem niemieckim. Doradzamy także przy konkretnych projektach realizowanych przez naszych Klientów. Zapewniamy, aby organizacyjno-prawne potrzeby naszych Klientów były zawsze zabezpieczone na najwyższym poziomie.

 • zakładamy i rejestrujemy spółki prawa handlowego w Polsce; pomagamy w organizacji działalności w Polsce
 • przygotowujemy projekty dokumentów korporacyjnych (w tym protokołów zgromadzeń wspólników, zarządów i rad nadzorczych)
 • przeprowadzamy procesy podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego
 • opiniujemy oraz tworzymy wewnętrzne regulacje korporacyjne
 • prowadzimy procesy związane z odpowiedzialnością członków zarządu
 • przeprowadzamy procesy likwidacji spółek prawa handlowego

Umowy i transakcje:

Maksymalne zapewnienie bezpieczeństwa naszych Klientów oraz zagwarantowanie zaspokojenia ich oczekiwań i interesów w transakcjach handlowych to dla nas priorytet.

 • przygotowujemy i opiniujmy kontrakty i umowy handlowe dotyczące obrotu krajowego i międzynarodowego
 • opracowujemy propozycje zmian do projektów umów przygotowanych przez kontrahentów naszych Klientów, tłumacząc potrzebę ich wprowadzenia
 • reprezentujemy Klientów w negocjacjach przy zawieraniu umów
 • doradzamy w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań zabezpieczających interesy Klienta
 • przygotowujemy opinie prawne dotyczące ryzyk związanych z transakcjami handlowymi
 • uwzględniamy ryzyka i konsekwencje podatkowe w proponowanych lub przyjętych rozwiązaniach

Prawo pracy

W praktyce sukces każdej firmy opiera się na kapitale ludzkim. Pomagamy naszym Klientom w optymalnym zarządzaniu zasobami ludzkimi, na bieżąco wspieramy prawnie działy HR naszych Klientów, współtworzymy polityki personalne.

 • doradzamy i wspieramy naszych Klientów we wszystkich aspektach związanych z zatrudnianiem
 • przygotowujemy i opiniujemy wszelkie dokumenty związane z zatrudnianiem
 • przygotowujemy i opiniujemy kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji a także regulaminy pracy i regulaminy wynagradzania, jak również polityki kadrowe firm
 • reprezentujemy Klientów w kontaktach ze związkami zawodowymi, radami pracowników i innymi przedstawicielstwami pracowników
 • reprezentujemy Klientów w sprawach pracowniczych, w tym przed sądami pracy wszystkich instancji

Nieruchomości i inwestycje

Wspieramy procesy inwestycyjne naszych Klientów „od A do Z”

 • przeprowadzamy due dilligence w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości
 • przygotowujemy dokumentację niezbędną do nabycia, zbycia i zagospodarowywania nieruchomości
 • doradzamy przy inwestycjach typu greenfield
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących praw na nieruchomości, w tym dot. użytkowania wieczystego
 • przygotowujemy i opiniujemy umowy najmu i dzierżawy nieruchomości
 • wspieramy prawnie inwestycje budowlane naszych Klientów (umowy z projektantami, wykonawcami, zezwolenia)
 • zabezpieczamy interesy naszych Klientów jako inwestorów w zakresie odpowiedzialności solidarnej za płatności wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców

Windykacja należności w sprawach transgranicznych

Nasi Klienci są czynnymi uczestnikami obrotu międzynarodowego. To wiążę się z potrzebą ochrony ich praw zarówno w Polsce jak i zagranicą w przypadku nierzetelnych kontrahentów. Granice nie są dla nas przeszkodą dla dochodzenia tych praw.

 • reprezentujemy zagranicznych przedsiębiorców z Unii Europejskiej w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych w Polsce w sprawach transgranicznych prowadzonych na podstawie orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed tymi sądami lub dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach
 • reprezentujemy polskich przedsiębiorców przed sądami oraz organami egzekucyjnymi państw Unii Europejskiej
 • współpracujemy z renomowanymi kancelariami prawnymi na terenie Niemiec, co umożliwia nam podjęcie kroków prawnych wobec nierzetelnych kontrahentów naszych Klientów bezpośrednio w Niemczech
 • doradzamy w zakresie zabezpieczenia wierzytelności (hipoteki, przewłaszczenia, etc.)

Reprezentacja Klientów

Reprezentujemy naszych Klientów wszędzie tam, gdzie nasza pomoc z jednej strony jest potrzebna dla skutecznej prawnej ochrony ich interesów, z drugiej strony – dla odciążenia naszych Klientów, pozwalając im się skupić na działalności operacyjnej.

 • reprezentujemy naszych Klientów w negocjacjach z kontrahentami mających na celu osiągnięcie pożądanego rezultatu bez wszczynania postępowania sądowego
 • sporządzamy projekty ugód sądowych i pozasądowych
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym
 • doradzamy i reprezentujemy Klientów w postępowaniach egzekucyjnych i upadłościowych
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących podziału majątku
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach arbitrażowych prowadzonych przed instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, jak i prowadzonych na zasadzie ad hoc

Samorząd terytorialny

Znamy specyfikę funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz ograniczenia z niej wynikające. Pomagamy szukać rozwiązań prawnych, które zabezpieczą interesy i oczekiwania naszych Klientów w zgodzie z obowiązującym prawem.

 • wspieramy jednostki samorządu terytorialnego w ich bieżącej działalności we wszystkich aspektach działalności jednostki
 • świadczymy doraźną pomoc prawną – sporządzamy opinie prawne w zakresie zleconych nam zagadnień
 • doradzamy przy określonych projektach
 • reprezentujemy jednostki przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, oraz w toku postępowań prowadzonych przez organy nadzorcze i kontrolne

e-Sprawozdania Finansowe

Wprowadzenie e-sprawozdań spowodowało wiele komplikacji i utrudnień osobom sporządzającym Sprawozdania Finansowe oraz Zarządom spółek oraz innych podmiotów zobowiązanych do ich złożenia. W trakcie wprowadzania w życie nowych przepisów powstało wiele problemów technicznych, w których pragniemy wspomóc naszych Klientów.

 • przygotowujemy wersję elektroniczną Sprawozdania Finansowego na podstawie wzoru przekazanego przez Klienta
 • doradzamy w wyborze dostawcy oprogramowania niezbędnego do uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 • świadczymy pomoc techniczną w podpisaniu e-sprawozdania
 • przekazujemy e-sprawozdania biegłym rewidentom do badania
 • składamy e-sprawozdania i dokumenty dotyczące zakończenia roku w KRS